Provozní řád

Útulku pro opuštěná zvířata Bulhary, platný ode dne 01.03.2020 

OBSAH:

Část I. Základní ustanovení
Článek 1) Název a sídlo
Článek 2) Poslání útulku
Článek 3) Majetkoprávní vztahy a odpovědné osoby
Článek 4) Závaznost provozního řádu
Článek 5) Ekologická, hygienická a veterinární opatření
Část II. Podrobné podmínky provozu
Článek 1) Příjem zvířat do útulku
Článek 2) Protinákazová opatření, karanténa zvířat
Článek 3) Hygiena chovu zvířat
Článek 4) Přípravna krmiva a sklad krmiva
Článek 5) Příprava krmiva a krmení
Článek 6) Likvidace odpadu
Článek 7) Provoz kafilerního boxu
Článek 8) Odchyt volně žijících koček
Část III. Vnější vztahy útulku
Článek 1) Vstup do prostoru útulku
Článek 2) Vstup pro veřejnost
Článek 3) Styk s občany - předávání zvířat
Část IV. Dokumentace útulku
Část V. Závěrečná ustanovení

Část I. Základní ustanovení

Článek 1) Název a sídlo

Útulek pro opuštěná zvířata Bulhary

Útulek pro opuštěná zvířata Bulhary (dále jen "útulek") je zařízení ve vlastnictví Města Břeclav. Jedná se o nemovitosti bez čp/če na pozemcích p. č. KN 2323, 2354 a pozemky p. č. KN 2323, 2354, 2325 a 2326, vše v k. ú. Bulhary,zapsané na LV č. 10001 pro Město Břeclav u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav.

Níže uvedené podmínky pro provoz útulku vycházejí ze zásad stanovených metodickým pokynem Státní veterinární správy České republiky č. 2000/05/EPIZ ze dne 28.02.2000 ve znění novely ze dne 01.08.2010.

Článek 2) Poslání útulku

1. Pečuje o nalezené, opuštěné a toulavé psy a kočky, pokud tato zvířata nejsou v péči jiných osob.

2. Zajišťuje protokolární převzetí a evidenci nalezených psů a koček umístěných do útulku a vede další příslušnou dokumentaci těchto zvířat.

3. Zajišťuje základní životní potřeby nalezených psů a koček umístěných do útulku a vykonává nezbytnou veterinární péči o tato zvířata.

4. Vydává nalezené psy a kočky umístěné do útulku jejich vlastníkům.

5. Předává nalezené psy a kočky umístěné v útulku do úschovy fyzickým a právnickým osobám a realizuje jejich převod z vlastnictví Města Břeclav do vlastnictví těchto osob dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").

6. Útulek neslouží k trvalému umístění psů a koček nebo k jejich odchovu.

7. Dočasně lze, v případě volné kapacity útulku, provozovat hotel pro psy.

Článek 3) Majetkoprávní vztahy a odpovědné osoby

1. Vlastníkem útulku je Město Břeclav.

2. Nalezení psi a kočky umístění do útulku přechází do vlastnictví Města Břeclav po vypršení lhůt uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

3. Provozovatelem útulku je nájemce, který má s vlastníkem uzavřenu platnou nájemní smlouvu.

6. Osobou odpovědnou za provoz útulku je nájemce.

7. Za dodržování provozního řádu zodpovídá zejména nájemce a dále osoby jím pověřené, vykonávající činnosti v útulku.

Článek 4) Závaznost provozního řádu

1. Provozní řád musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu do útulku.

2. Provozní řád útulku je závazný pro všechny právnické a fyzické osoby, které se pohybují nebo setrvávají v prostorách útulku.

3. Nájemce útulku je povinen seznámit se s provozním řádem a dbát všech jeho ustanovení.

Článek 5) Ekologická, hygienická a veterinární opatření

1. Provoz útulku je zabezpečován tak, aby nedocházelo nad míru obvyklou k narušení zdravého stavu ovzduší, vody, půdy a sídel prachem, plyny, pachem, odpadními látkami, nadměrným hlukem, mikroorganismy či jiným způsobem, v souladu s hygienickými, veterinárními a bezpečnostními podmínkami.

2. V útulku je nutno dodržovat zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní normy.

3. Nájemce spolupracuje s veterinárním lékařem, dbá jeho rad, pokynů a nařízení při ošetřování zvířat a k zamezení šíření nákaz a dodržují příslušná hygienická a veterinární opatření.


Část II. Podrobné podmínky provozu

Článek 1) Příjem zvířat do útulku

1. Do útulku jsou umisťována přednostně opuštěná zvířata, o něž je povinno pečovat město Břeclav. Pokud to dovolí kapacita lze do útulku umisťovat opuštěná zvířata od dalších subjektů. Předání zvířat do útulku provádí zejména příslušníci městské nebo obecní policie, příp. i jiné osoby.

2. Jiná osoba, která předává zvíře do útulku, musí prokázat svoji totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas) a dále musí doložit potvrzení, že zvíře je do útulku umisťováno se souhlasem zástupce samosprávy nebo státní správy příslušné obce či příslušníků městské a obecní policie. O příjmu zvířete bude vždy sepsán přijímací protokol.

3. Nově přijatá zvířata budou zapsána do hlavní evidence, přidělí se jim evidenční číslo, aby byla zajištěna možnost jejich dokonalé identity (popis exteriéru, zvláštních znaků zvířete). Dále bude zvíře vyfotografováno a fotografie spolu s popisem bude umístěna na internetové stránky útulku - www.utulekbreclavbulhary.cz

4. Přijatá zvířata budou podrobena vstupní veterinární klinické prohlídce a provedena kontrola zdravotního stavu veterinárním lékařem, nejpozději do 72 hodin. Záznamy o provedené vakcinaci jsou zaznamenány do veterinárního deníku.

5. Při příjmu zvířat bude zajištěno striktní oddělení koček od psů, jakož i zvířat, která se říjí. Toto opatření se vztahuje na dobu pobytu v karanténním, v chovném, případně izolačním oddělení.

6. Zvířata silně znečištěná budou ošetřovateli mechanicky očištěna, osprchována, osušena a ponechána v přijímacím oddělení do druhého dne.

7. V případě nutnosti (poraněné zvíře) je ihned přivolán dozorem pověřený veterinární lékař, který provede vyšetření a ošetření zvířete, vydá provozovateli útulku patřičné pokyny pro ošetření a léčení zvířete. Po přijetí do útulku se zvíře umístí do oddělení pro karanténovaná zvířata.

Článek 2) Protinákazová opatření, karanténa zvířat

1. Nově přijaté zvíře se umisťuje do karantény.

2. V průběhu karantény se u nově přijatých zvířat podle pokynů veterinárního lékaře provádí:

 • zbavení vnějších a vnitřních parazitů
 • vakcinace proti vzteklině
 • vakcinace a revakcinace proti psince, parvoviróze a jiným nakažlivým chorobám

3. Očista karantény, pracovních pomůcek, nástrojů a nářadí se provádí denně.

4. Každý použitý kotec je po vyřazení zvířete z karantény, po vyřazení zvířete z útulku (vrácení vlastníkovi, svěření do úschovy), nebo po přemístění zvířete do jiného kotce ihned vyčištěn a vydezinfikován.

5. Přísnější hygienická a protinákazová opatření jsou přijata podle potřeby na základě doporučení veterinárního lékaře.

6. Případná další opatření jsou přijata podle aktuální nákazové situace na základě rozhodnutí orgánu Státní veterinární správy České republiky.

Článek 3) Hygiena chovu zvířat

1. Přijaté zvíře je umístěno do vyčištěného a vydezinfikovaného kotce v útulku.

2. Mechanická očista kotců je prováděna denně.

3. Jeden den v týdnu (pátek - sanitární den) je vyhrazen pro důkladnou mechanickou očistu a dezinfekci všech kotců, výběhů a dalších provozních prostor útulku sloužících k zabezpečení péče o zvířata a prostor k uložení vedlejších produktů živočišného původu (kafilerní box).

4. Jednou za měsíc se provádí celkový úklid a dezinfekce všech provozních prostor útulku.

5. Jedenkrát za rok se provádí dezinsekce a deratizace.

6. Zdravotní stav zvířat je sledován průběžně, veškeré změny ve zdravotním stavu a v chování zvířat se hlásí veterinárnímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu.

7. Koupání a péče o srst se provádí podle potřeby zvířete.

8. Venčení zvířat se provádí v zabezpečených výbězích, které jsou součástí útulku, případně v blízkém okolí útulku (pouze na vodítku s doprovodem poučené osoby).

Článek 4) Přípravna krmiva a sklad krmiva

1. Pro přípravu krmiva slouží výhradně přípravna krmiva.

2. Krmivo snadno podléhající zkáze, tj. zejména krmivo živočišného původu, se skladuje v chladničce při teplotě 0 oC - 3 oC. Suché krmivo se skladuje ve vyhrazeném suchém uzamčeném skladu, v regálech nebo na paletách.

3. Přípravna i sklad krmiva jsou zabezpečeny proti pronikání hmyzu a hlodavců.

4. Úklid přípravny a skladu krmiva - mechanické odstranění zbytků nečistot z pracovních nástrojů, zařízení a podlah - se provádí denně.

5. Jednou měsíčně se provádí chemická dezinfekce přípravny a skladu krmiva.

Článek 5) Příprava krmiva a krmení

1. Krmná dávka musí odpovídat druhu, stáří a zdravotnímu stavu zvířete.

2. Krmná dávka, technika a režim krmení jsou pravidelně konzultovány s veterinárním lékařem, pro nemocná zvířata nebo pro zvířata vyžadující zvláštní péči určí veterinární lékař individuální režim krmení.

3. Krmení se připravuje každý den čerstvé, příprava krmení na více dnů je zakázána.

4. Čerstvá voda se zvířatům doplňuje průběžně podle potřeby.

5. Nádobí na krmivo a vodu musí být před použitím řádně očištěno a dezinfikováno.

Článek 6) Likvidace odpadu

1. Komunální odpad je ukládán do vyhrazených odpadových nádob a v pravidelném intervalu je odvážen svozovou firmou k odborné likvidaci.

2. Odpady vznikající při odstraňování exkrementů, zbytků krmiva a mechanickém čištění pracovních nástrojů jsou ukládány do zvláštního kontejneru na určeném místě a v potřebném intervalu jsou svozovou firmou odváženy k odborné likvidaci.

3. Jímka sloužící k zachycení odpadní vody musí být v potřebném intervalu svozovou firmou vyvážena k odborné likvidaci.

Článek 7) Provoz kafilerního boxu

1. Do kafilerního boxu se ukládají zvířata uhynulá nebo utracená veterinárním lékařem v útulku. Dále se zde umisťují uhynulá zvířata nalezená na území města Břeclavi.

2. Kafilerní box je umístěn na betonovém podkladě, pod přístřeškem tak, aby svozný vůz veterinárního asanačního ústavu nezajížděl do areálu útulku.

3. Vývoz kafilerního boxu je smluvně zajištěn tak, aby byl kafilerní box vyvážen nejpozději do 72 hodin od uložení kadáveru, mimo dnů pracovního volna a pracovního klidu

4. Bezprostředně po každém odvozu kadáveru musí být provedena mechanická očista a následná chemická desinfekce kafilerním boxu.

Článek 8) Odchyt volně žijících koček

1. V zájmu regulace populací toulavých koček provádí Městská policie Břeclav na území Města Břeclav odchyty volně žijících koček.

2. Odchyt toulavých koček je prováděn humánním způsobem - s použitím vhodné návnady a odchytových sklopců. Odchycené kočky jsou umístěny do oddělení pro kočky. Po přijetí do útulku jsou vyšetřeny veterinárním lékařem útulku, je provedena jejich kastrace, jsou zbaveny vnějších i vnitřních parazitů.

3. V souladu s doporučením Ústřední komise pro ochranu zvířat a Ministerstva zemědělství ze dne 27.01.2004 jsou odchycené toulavé kočky po veterinárním ošetření a pobytu v karanténě útulku vypuštěny zpět do lokality, v níž byly odchyceny.

4. Odchyt toulavých koček je cíleným regulačním programem financovaným z rozpočtových zdrojů Města Břeclav a provádí se pouze v lokalitách, kde je regulace populací toulavých koček potřebná a žádoucí.


Část III. Vnější vztahy útulku

Článek 1) Vstup do prostoru útulku

1. Do prostor útulku mohou vstupovat

 • nájemce útulku a jím pověřené osoby, zaměstnanci Města Břeclav při plnění svých pracovních úkolů,
 • kontrolní orgány dle zvláštních předpisů a jiné kontrolní orgány na základě zmocnění vlastníkem útulku v doprovodu pověřeného zaměstnance,
 • ostatní osoby v odůvodněných případech (provádění servisních prací a služeb souvisejících s provozem útulku, realizace údržby, oprav, dodávek materiálu, zboží, pracovní jednání apod. a dále strážníci městské a obecní policie při předávání odchycených zvířat)

2. Do prostor karantény a veterinární ambulance mohou osoby uvedené pod bodem 1 tohoto Článku 1) Části III řádu vstupovat jen za podmínek stanovených veterinárním lékařem, při dodržení všech bezpečnostních a hygienických opatření.

Článek 2) Vstup pro veřejnost

1. Vstup veřejnosti do areálu útulku je povolen jen v návštěvní době:

PROVOZNÍ DOBA : pondělí - neděle: 8:00 - 15:00 hodin

NÁVŠTĚVNÍ DOBA: pondělí, středa, sobota 13:00 - 15:00 hodin

Pokud dojde z provozních důvodů ke změně návštěvní doby, budou jednotlivé případy včas uvedeny na www stránkách útulku.

Po telefonické dohodě s nájemcem je možno domluvit vstup i mimo návštěvní dobu.

Služba pro naléhavé případy denně na telefonním čísle provozovatele útulku - 723 040 495

2. V rámci areálu útulku je volný vstup veřejnosti povolen pouze do vstupních prostor. Do vnitřních prostor s kotci pro psy je vstup veřejnosti povolen jen pod dozorem - v doprovodu nájemce útulku, popř. jím pověřené osoby.

3. Zájemcům je umožněno provádět venčení umístěných psů v okolí útulku. Toto lze provádět pouze dle pokynů nájemce, za přítomnosti poučené dospělé osoby, která předem podepíše Prohlášení o podmínkách venčení psů, a to v návštěvní době po dohodě.

Článek 3) Styk s občany - předávání zvířat

1. Nalezená zvířata umístěná do útulku jsou v době do 4 měsíců od data vyhlášení jejich nálezu (stránky Městské policie Břeclav - www.mpbv.cz) vrácena protokolárně jejich vlastníkům, případně na základě smlouvy předána do úschovy fyzickým nebo právnickým osobám. Pokud se o zvíře v uvedené lhůtě nikdo nepřihlásí, stává se zvíře vlastnictvím města Břeclav a může tak být na základě darovací smlouvy dále převedeno do vlastnictví fyzických či právnických osob.

2. Vydání zvířat jejich vlastníkům a dalším oprávněným osobám provádí provozovatel útulku. Tento je oprávněn požadovat od těchto osob platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a doklady prokazující vlastnictví zvířete (očkovací průkaz zvířete, průkaz původu zvířete, fotografie apod.), či jiné doklady prokazující oprávnění těchto osob k převzetí zvířete. Pokud výše uvedené osoby hodnověrně neprokáží své oprávnění, může provozovatel útulku vydání zvířete odmítnout.

3. Nalezené zvíře umístěné v útulku vrátí útulek vlastníkovi ztraceného zvířete, proti úhradě nutných nákladů, které byly na odchyt zvířete a nezbytnou péči o zvíře v útulku vynaloženy. Úhrada uvedených nákladů je splatná při převzetí zvířete z útulku.

5. V zájmu zajištění odpovídajících podmínek pro další život zvířat provozovatel útulku zjišťuje, jaké životní podmínky může zájemce o zvíře zvířeti nabídnout a zda se tyto podmínky slučují s povahou zvířete, jeho zdravotním stavem a životními potřebami. Podle těchto zjištění pak zaměstnanci útulku nabízí zájemcům vhodná zvířata. V případě, že útulek nemůže zájemci žádné vhodné zvíře nabídnout, nemusí být zájemci žádné zvíře vydáno.

6. Předání zvířete umístěného v útulku do úschovy nebo jeho převod z vlastnictví Města Břeclav do vlastnictví fyzických či právnických osob, jsou realizovány na základě dobrovolného smluvního vztahu a nejsou proto nárokovatelné.

7. Zvíře umístěné v útulku se předává do úschovy fyzické či právnické osobě nejdříve po vyřazení zvířete z karantény.

8. U zvířat předaných do úschovy fyzickým či právnickým osobám má provozovatel a vlastník útulku právo vykonávat kontroly jejich chovu, tj. způsob zajištění péče o jejich životní pohodu, krmný režim a řádný zdravotní stav. Právo této kontroly je upraveno podmínkami smlouvy o úschově.


Část IV. Dokumentace

Za vedení dokumentace útulku odpovídá provozovatel útulku. Jedná se o následující dokumentaci:

 • Protokol o přijetí zvířete do útulku

 • Kniha příjmů - evidence umístěných a vydaných zvířat

 • Smlouva o úschově nalezeného zvířete

 • Darovací smlouva

 • Protokol o navrácení zvířete majiteli

 • Veterinární deník

 • Protokol o předání kadáveru do kafilerního boxu


Část V. Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu útulku. Je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nich po jednom obdrží provozovatel Útulku pro opuštěná zvířata Bulhary, Městská policie Břeclav, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj - Inspektorát Břeclav a Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Břeclav.

Současně se ruší předchozí provozní řád s platností od 01.06.2018.


Mgr. Silvie Baštinská

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí